HERBOL Silber Herbol - Metalická farba na kov

Strieborná, metalická, oteruvzdorná* farba na kov v interiéri aj exteriéri.
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Herbol SILBER-HERBOL je strieborná, metalická, dekoratívna a oteruvzdorná*  farba na kov v interiéri aj exteriéri.

  • Neposkytuje ochranu proti korózií.
  • Náter odoláva teplote do 250 °C.
  • * Obsahuje špeciálne pigmenty, ktoré je nutné vypáliť pri teplote cca 120 °C. Potom sa náter stáva oteruvzdorný.

Výdatnosť: cca 20 m2 / l na 1 náter

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality. Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

Značka Herbol
Stupeň lesku lesklý

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P235 Uchovávajte v chlade. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé