HESSE LIGNAL DA 400-1 PUR lak - Prirodzený vzhľad dreva

HESSE LIGNAL DA 400-1 PUR lak (DE 42900-0003) - Dvojzložkový PUR lak zachovávajúci prirodzený vzhľad dreva (drevo vyzerá ako nelakované). Vhodný ako základný alebo konečný náter na drevo pri lakovaní s otvorenými pórmi.
330.60 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Hesse Lignal DA 400-1 (DE 42900-0003)

Dvojzložkový PUR lak zachovávajúci prirodzený vzhľad dreva (drevo vyzerá ako nelakované). Jednovrstvoný, vhodný ako základný alebo konečný náter na drevo pri lakovaní s otvorenými pórmi. Zosvetľujúci, matný, odolný voči poškrabaniu, so špeciálnou ochranou voči účinkom svetla.
Môže sa používať na bielené drevá. Neobsahuje ftalátove zmäkčovadlá, preto je vhodný aj na lakovanie detských hračiek.

Odtieň bezfarebný
Výdatnosť 15 – 25m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)
Stupeň lesku matný
Balenie (l) 1, 5, 25
Doba schnutia 1 hodina
Tužidlo Tužidlo DR 4070 (DR 470) (pomer 10:1) - NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!!
Aplikáčné nástroje ideálne striekacia pištoľ, (štetec, valček)

Vlastnosti:

  • prirodzený vzhľad dreva
  • neobsahuje ftalátove zmäkčovadlá
  • odolný voči poškrabaniu
  • špeciálna ochrana voči účinkom svetla
  • jednovrstvový
  • základný alebo finálny náter

Použitie:

  • interiér
  • hlavne javor, dub, drevo z ihličnanov (ošetrené pozitívnym moridlom) a mäkké drevá
  • vhodný na bielené drevo
  • vhodný na detské hračky

Pred aplikáciou si prosím pozorne prečítajte Technický list.pdf


Odporúčanie

Vložte lak do košíka a následne je potrebné dokúpiť tužidlo k danému objemu laku.
Na 5 l laku tužidlo 0,5 l a na 25 l laku tužidlo 2,5 l - DR470 (DR4070) - kúp tu.

 

Hesse Lignal

Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Značka Hesse Lignal
Balenie 25 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

toluén; butanon; isobutylacetát; butylacetáty

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé