HESSE LIGNAL DU 46269 (DU 429) - Brilantný PUR akrylový lak 25 l

HESSE LIGNAL DU 46269 (DU 429) - Brilantný PUR akrylový lak je číry, dvojzložkový záverečný lak s vysokým leskom na báze akrylátovej živice.
548.40 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HESSE LIGNAL DU 46269 (DU 429)

Brilantný PUR akrylový lak je číry, dvojzložkový záverečný lak s vysokým leskom na báze akrylátovej živice. Produkt je svetlostály. Slúži ako vrchný (záverečný) náter na bezfarebné i pigmentované drevené povrchy. Po zodpovedajúcom zaschnutí je možné povrch vyleštiť.
Môže byť použitý v interiéri, vrátane kuchynských a kúpeľňových povrchov. Tento lak je certifikovaný podľa IMO (protipožiarny náterový prostriedok pre námorné plavidlá) a je preto vhodný na vnútorné vybavenie lodí.

Odtieň                      bezfarebný
Výdatnosť 6 – 10 m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)
Stupeň lesku vysoký lesk
Balenie (l) 1, 5, 25
Doba schnutia 24 hodín (pri 20 °C)
Tužidlo PUR tužidlo DR484 (DR4092), 2:1  -  NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!!
Aplikáčné nástroje ideálne striekacia pištoľ, (štetec, valček)


Vlastnosti:

  • univerzálne použiteľný
  • vynikajúca odolnosť voči poškriabaniu
  • svetlostály
  • odolný voči peroxidom
  • certifikovaný podľa IMO (protipožiarny náterový prostriedok pre námorné plavidlá)

Použitie: interiér (vrátane kuchyne a kúpeľne), vnútorné vybavenie lodí

 Pred aplikáciou si prosím pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

Odporúčanie

Vložte lak do košíka a následne je potrebné dokúpiť tužidlo k danému objemu laku.
Na 5 l laku tužidlo 2,5 l / na 25 l laku tužidlo 12,5 l - DR484 (DR4092) - kúp tu.

 

Hesse Lignal

Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Značka Hesse Lignal
Balenie 25 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

metylmetakrylát, 2-hydroxyetylmetakrylát. Môže vyvolať alergické reakcie.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P309+P315 Po expozícii alebo pri zdravotných problémoch. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé