HESSE LIGNAL Easy Fill - PUR Izolačný základ, biely

HESSE LIGNAL Easy FILL (DP 4788-9343) - Dvojzložkový, PUR alkydový izolačný základ (plnič). Veľmi dobre plniaci, veľmi dobre brúsiteľný. Biely krycí.
180.30 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Hesse Lignal EASY FILL (DP 4788-9343)

Veľmi dobre plnaci, 2K PUR alkydový izolačný základný náter (plnič). Je charakteristický veľmi dobrým strojovým a ručným brúsením. Tento základ je vhodný pre farbené povrchy s uzavretými pórmi s extrémne širokým rozsahom použitia. Je vysoko tixotropný, čo z neho robí ideálnu voľbu pri základovaní vertikálnych plôch.
EASY FILL je vhodný na všetky typy interiérového vybavenia, vrátane kuchýň, kúpeľní, lodných interiérov a na širokú škálu dreva a fólií.

Odtieň               
biely (krycí)
Výdatnosť 4 – 7 m²/l (Výdatnosť závisí od spôsobu aplikácie. Údaje sa týkajú jedného litra spracovateľného výrobku,
v prípade potreby vrátane tužidla a riedidla.)
Stupeň lesku    matný
Balenie (kg)      
1, 5, 25
Doba schnutia 2 hodiny (pri 20 °C)
Tužidlo                   
PUR tužidlo DR 4096 (pomer 100:15) - NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!!
Aplikáčné nástroje ideálne striekacia pištoľ, (štetec, valček)

Vlastnosti:

  • veľmi dobre plniaci
  • veľmi dobré strojové a ručné brúsenie
  • ideálny aj na hrany a zvislé prvky

Použitie: interiér (vrátane kuchyne a kúpeľne), vnútorné vybavenie lodí

Pred aplikáciou si prosím pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. technický list

 

 

 

 

Hesse Lignal

Hesse Lignal nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Značka Hesse Lignal
Balenie 25 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

butylacetáty; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; solventní nafta (petroleum), lehká, aromatická (< 0,1 % benzénu); xylen

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé