HESSE LIGNAL Fantastic Color - Vrchný PUR lak, 25 l

HESSE LIGNAL Fantastic Color (DB48885-100) - Dvojzložkový PUR lak, biely
592.80 €
  • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HESSE LIGNAL Fantastic Color (DB48885-100)

Dvojzložkový veľmi dobre vyvážený farebný PUR lak, s vynikajúcim krytím a rýchlym schnutím. Osobitnými charakteristickými vlastnosťami je mimoriadna schopnosť ostať na vertikálnych plochách s výborným krytím. Je vhodný aj ako vrchný náter, je to lak pre veľmi sofistikované a vysokokvalitné farebné lakované povrchy s vysokou odolnosťou voči poškodeniu. Môžete ho aplikovať priamo na holé brúsne hrany a MDF povrchy.
Vynikajúca nepriehľadnosť v jednom pracovnom kroku.

 

Farebný odtieň biely (iné odtiene na požiadanie)
Výdatnosť 6 –10 m2 / l
Stupeň lesku polomatný
Balenie (l) 1, 5, 10
Doba schnutia 2 hodiny (pri 20 °C)
Tužidlo PUR tužidlo DR 4071 (pomer 10:1) - NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!!
Aplikáčné nástroje striekacia pištoľ, štetec, valček

 

Video Hesse Fantastic FAMILY produkty (SK titulky):

 Pre podrobné informácie o produkte si prosím prečítajte Technický list Technický list

 

 

 

hesse lignal

Nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach.

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou.

Značka Hesse Lignal
Balenie 25 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

etyl-acetát; n-butyl-acetát; benzínovérozpúšťadlo (ropné), ľahkáaromatická; ťažkýbenzín (ropný), ľahkáfrakcia, hydrogenovaný.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé