HESSE LIGNAL Fantastic Fill - PUR izolačný základ (plnič), 25 kg

Veľmi silno plniaci, dvojzložkový PUR izolačný základný náter (plnič). Vynikajúca hladkosť povrchu optimalizuje vlastnosti brúsenia a skracuje jeho proces.
300.30 €
  • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Hesse Lignal FANTASTIC Fill (DP 4755-9343)

Veľmi silno plniaci, dvojzložkový PUR izolačný základný náter (plnič). Vynikajúca hladkosť povrchu optimalizuje vlastnosti brúsenia a skracuje jeho proces. FANTASTIC FILL bol vyvinutý, aby uľahčil a zjednodušil ručné aj strojové brúsenie. Ideálny ako základný náter v systéme Fantastic Family.
FANTASTIC FILL použijete v celom interiéri, vrátane kuchyne a kúpeľne. Uplatní sa aj na vnútornom vybavení lodí.

Odtieň biely (krycí)
Výdatnosť

5 – 8 m2/l (Výdatnosť závisí od spôsobu aplikácie. Údaje sa týkajú jedného litra spracovateľného
výrobku, v prípade potreby vrátane tužidla a riedidla.)

Stupeň lesku lesklý
Balenie (kg) 1, 5, 25
Doba schnutia 2 hodiny (pri 20 °C)
Tužidlo PUR tužidlo DR 4071 (pomer 10:1) - NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!!
Aplikáčné nástroje ideálne striekacia pištoľ, (štetec, valček)

Vlastnosti:

  • veľmi silno plniaci
  • vynikajúca hladkosť povrchu
  • ľahké, jednoduché a rýchle brúsenie
  • ideálny aj na hrany a zvislé prvky

Použitie: interiér (vrátane kuchyne a kúpeľne), vnútorné vybavenie lodí

Video Hesse Fantastic FAMILY produkty (SK titulky):

Pred aplikáciou si prosím pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST (CZ). pdf

 

 

 

 Hesse Lignal

Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Značka Hesse Lignal
Balenie 25 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

izobutyl-acetát; n-butyl-acetát; Uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklickéskupiny, <2% aromáty; (1-metoxypropán-2-yl)-acetát

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé