HESSE LIGNAL Una COLOR - Vysokoodolný PUR lak, žltý, 15 l

HESSE LIGNAL Una COLOR DB 45245-x (DB 555-x) - Vysokoodolný, tónovateľný 2K PUR akrylátový lak. Ideálny na silno zaťažované povrchy. biely
27.44 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Hesse Lignal UNA COLOR DB 45245-x (DB 555-x)

Dvojzložkový PUR akrylátový lak, tónovateľný, svetlostály a polomatný. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči chemickým a mechanickým zaťaženiam a je PVC odolný. Ideálny na veľmi zaťažované povrchy v interiéri, napr. reštaurácie, kuchyne, kúpeľne alebo na dvere a ďalšie. Vhodný aj ako základná a konečná vrstva laku na tvrdé dreviny ako jaseň a dub. Taktiež vhodný na MDF.

Odtieň           
biely DB 45245-100 (DB 555-100) 
Výdatnosť     

8 –10 m2/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Stupeň lesku  polomatný
Balenie (l)      1, 5, 25
Doba schnutia          

cca 3 hodiny

Tužidlo                       Tužidlo DR 4070 (DR 470) (pomer 10:1) - NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!!
Aplikáčné nástroje  ideálne striekacia pištoľ, (štetec, valček) 

Možnosť tónovania podľa vzorkovníkov RAL a NCS.
Ceny na požiadanie.

Vlastnosti:

  • vysoká odolnosť voči chemickým a mechanickým zaťaženiam
  • vhodný ako základná aj konečná vrstva
  • tónovateľný
  • svetlostály
  • vysoká krycia schopnosť
  • vynikajúcu rozlievateľnosť a ľahké spracovanie

Použitie: interiér (reštaurácie, kuchyne, kúpeľne, dvere...)

Pred aplikáciou si prosím pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. technický list


Odporúčanie

Je potrebné dokúpiť tužidlo k danému objemu laku, na 5 l laku 0,5 l tužidla a na 25 l laku 2,5 l tužidla 
DR470 (DR4070) - kúp tu.

 

Hesse Lignal

Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Značka Hesse Lignal
Balenie 15 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

metylmetakrylát, Môže vyvolať alergické reakcie. butylacetáty

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé