HESSE LIGNAL Una PUR - Viacvrstvový lak (DE 559)

Hesse Lignal UNA PUR DE 559 (vysoký lesk) - Vysokoodolný finálny interierový PUR lak na všetky bežné druhy dreva.
416.40 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Hesse Lignal UNA PUR DE 559 (vysoký lesk)

UNA PUR je svetlostály a priehľadný viacvrstvový lak. Má široké možnosti využitia a jednoduché spracovanie.
Ideálny ako viacvrstvový lak na všetky bežné druhy dreva a súčasne aj ako vynikajúci vrchný lak na farebné laky Hesse PUR. Vďaka veľmi dobrej priľnavosti je možné ho použiť aj na vybielených druhoch dreva.

Pri lakovaní kritických nosných materiálov alebo na zlepšenie chemickej a mechanickej odolnosti sa odporúča
zmiešanie laku s tužidlom. Viac informácií v Technickom liste.

Výdatnosť     

6 – 9 m2/l (závisí od spôsobu aplikácie)

Stupeň lesku  vysoký lesk
Balenie (l)      1, 5, 25
Doba schnutia          

cca 2 hodiny

Tužidlo                       pozri Technický list
Aplikáčné nástroje  ideálne striekacia pištoľ, priemyselná aplikácia, (štetec, valček) 

Vlastnosti:

 • univerzálne použitie
 • jednoduchá aplikácia
 • vynikajúca odolnosť voči poškriabaniu
 • šetrný k životnému prostrediu a zdraviu (vytvrdený)
 • odolný voči potu a slinám
 • neobsahuje prostriedky na ochranu dreva, jedovaté ťažké kovy, ftalátové zmäkčovadlá, formaldehyd, CMR látky kat. 1A + 1B ani prchavé organické halogénové zlúčeniny
 • vhodný na detské hračky

Použitie: interiér

 • reštaurácie
 • kancelárie
 • kuchyne, kúpeľne
 • dvere
 • interiér lodí

Pred aplikáciou si prosím pozorne prečítajte Technický list. pdf

 

 

 

Hesse Lignal

Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Značka Hesse Lignal
Balenie 25 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

acetón; n-butyl-acetát. Obsahujemetyl-metakrylát, Môže vyvolať alergickú reakciu

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé