HG čistič náhrobných kameňov 500 ml

HG čistič náhrobných kameňov dôkladne odstraňuje usadeniny, špinu a škvrny. 500 ml
10.36 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HG čistič náhrobných kameňov

Dôkladne a bez námahy odstraňuje nánosy, špinu a škvrny, ktoré vznikli v dôsledku atmosférického znečistenia a pôsobením vtáčieho trusu, z náhrobných kameňov z mramoru, petit granitu, iných prírodných kameňov a z omietok, zo stien.

Vlastnosti:

  • mimoriadne účinný
  • rýchle výsledky
  • vhodný na pomníky z rôznych druhov prírodného kameňa

Balenie: 500 ml

Výdatnosť: 500 ml vystačí približne na 3 m²

Aplikácia:

  1. HG čistič náhrobných kameňov nastriekajte zo vzdialenosti približne 5 cm na znečistený povrch.
  2. Nechajte 25 minút pôsobiť.
  3. Prípadné zvyšky nečistôt odstráňte handrou alebo kefou.
  4. Povrch potom opláchnite dostatočným množstvom vody.

Video (cz):

 

 


HGlogo
HG je inovatívna holandská spoločnosť vyrábajúca vysokokvalitné čistiace prostriedky a odstraňovače, ktoré si nachádzajú cestu k miliónom spokojných zákazníkov vo viac ako 45 krajinách.

Značka HG
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

Obsahuje:

anionové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze chlóru.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Dráždivé