HG odstraňovač hrdze 500 ml

HG ODSTRAŇOVAČ HRDZE - Účinný prostriedok na odstraňovanie hrdze BEZ BRÚSENIA, 0,5 l
10.16 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HG176 odstraňovač hrdze

Jedinečný, účinný prostriedok na odstraňovanie hrdze BEZ BRÚSENIA. Rýchlo a jednoducho odstráni hrdzu zo záhradného náradia, korčulí, skrutiek a matiek, a iných hrdzavých povrchov. Vďaka velmi pomalému odparovaniu prípravok pôsobí na povrch dlhšiu dobu. Silný antikorózny účinok prípravku umožňuje kov ihned po ošetrení prelakovať.

Vlastnosti:

 • odstraňuje hrdzu bez potreby brúsenia
 • aplikácia ponorením alebo nanesením
 • jednoduché použitie
 • silný antikorózny účinok
 • kov je možné po ošetrení okamžite natierať

Balenie: 0,5 l

Aplikácia:

 1. Pri používaní odstraňovača hrdze používajte gumené alebo plastové rukavice.
 2. Pri aplikácii ponorením HG odstranovač hrdze rozrieďte s vodou v pomere 1:5.
 3. V závislosti na sile a množstve hrdze, nechajte prípravok pôsobit 10 minút až niekolko hodín.
 4. Následne ho dobre opláchnite väčším množstvom vody.
 5. V prípade, že predmet nemôže byť ponorený do roztoku, naneste prípravok v neriedenej forme pomocou štetca. I v tomto prípade je doba pôsobenia závislá na sile a množstve hrdze.
 6. V obidvoch prípadoch však na záver predmety dobre opláchnite vodou.

Video (orig. NED):

 


HGlogo
HG je inovatívna holandská spoločnosť vyrábajúca vysokokvalitné čistiace prostriedky a odstraňovače, ktoré si nachádzajú cestu
k miliónom spokojných zákazníkov vo viac ako 45 krajinách.

Značka HG
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Obsahuje:

kyselinu fosforečnú, EINECS: 231-633-2, Izotridekanol, etoxylovaný EINECS: 500-241-6.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Dráždivé