HG odstraňovač nálepiek 300 ml

HG Odstraňovač nálepiek, zvyškov lepidla z nálepiek a iných problematických zvyškov. 300 ml
7.36 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HG160 odstraňovač nálepiek

Absolútna nevyhnutnosť pri odstraňovaní nálepiek, zvyškov lepidla z nálepiek, dechtu a mastných škvŕn. Avšak HG odstraňovač nálepiek môžete použiť aj na čistenie olejových škvŕn alebo šmúh od gumených podrážok.

Odstraňuje:

 • nálepky
 • zvyšky lepidla z nálepiek
 • decht
 • mastné škvrny
 • čistenie olejových škvŕn
 • šmuhy od gumených podrážok

Balenie: 300 ml

Aplikácia:

Papierové nálepky

 1. Nerieďte
 2. Prípravok niekoľkokrát naneste na povrch pomocou štetca.
 3. Nechajte pôsobiť a následne nálepku odstráňte.
 4. Prípravok naneste ešte raz na zvyšok lepidla a za niekoľko minút lepidlo odstráňte handričkou.

PVC nálepky

 1. Časť nálepky odstráňte a prípravok nechajte preniknúť dovnútra.
 2. Po chvíli nálepku odstráňte.
 3. Prípravok naneste ešte raz na zvyšok lepidla a handričkou odstráňte.

Pozor: Nádobu prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Najskôr otestujte do akej miery je podkladový materiál odolný voči prípravku, napríklad v prípade vysoko lesklého a jemného laku, plastových materiálov atď. Nevhodný na tvrdý, priesvitný plastový materiál (polykarbonát).

Video:

 

 


HGlogo
HG je inovatívna holandská spoločnosť vyrábajúca vysokokvalitné čistiace prostriedky a odstraňovače, ktoré si nachádzajú cestu k miliónom spokojných zákazníkov vo viac ako 45 krajinách.

Značka HG
Balenie 300 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

rozpúšťadlový benzín, ľahký aromatický. EINECS, 265 199-0

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé