HR PROF - Protipožiarny náter na drevo

HR PROF - Protipožiarny náter, ktorý obmedzuje možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa.
326.40 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HR PROF - Protipožiarny náter na drevo a celulózu

Vysokokvalitný, vodou riediteľný a ekologický spomaľovač horenia, určený na ošetrenie dreva a drevených komponentov v budovách a iných konštrukciách. Obmedzuje možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa pri výrobkoch z dreva a celulózy. Je vysoko certifikovaný pre rôzne druhy dreva: od masívneho dreva (mäkké a tvrdé) po preglejku, od exotických po modifikované druhy dreva.

Pri vystavení materiálu ošetreného prípravkom HR PROF teplotám vyšším ako 1700 ºC dôjde k jeho sčernaniu a oheň sa rýchlo prestane šíriť.

Vlastnosti a použitie:

 • zabraňuje šíreniu ohňa
 • obmedzuje možnosť vzplanutia
 • nedymí pri vysokých teplotách
 • zuhoľnatelý prach sa nerozptyluje do okolia
 • drevo prirodzene dýcha aj po aplikácii (HR PROF sa chemicky spojí s drevom na bunkovej štruktúre - nevytvorí povrchovú úpravu)
 • pretierateľný (pozri Technický list)
 • interiér aj exteriér
 • na drevo a výrobky z celulózy
 • na drevené konštrukcie,drevenice, chaty, záhradné domčeky, búdy na náradie...
 • na schodiská, kazetové stropy, drevené podlahy...
 • ECO-FRIENDLY (priateľský k prírode)


Technické informácie

Zloženie vodný roztok fosforečnanu železitého, kyseliny citrónovej a špeciálnych aditív              
VOC VR kat.A/i): 140 g/l. Obsahuje max. 5 g/l VOC.
Aplikácia štetcom, valčekom, striekaním, vákuovou metódou, namáčaním
Aplikačná teplota teplota nad 5 °C, podklad bez námrazy
Výdatnosť

3 – 4 m2 / liter (rezané drevo)
4 – 5 m2 / liter (opracované drevo)

Počet náterov

2 - 3 vrstvy (úplné pokrytie má byť min. 300 g/m2)

Schnutie finálne: 24 hod.
medzi vrstvami: 40 - 60 min.
Odtieň drevo po natretí zmení odtieň
Riedenie pripravený na použitie, neriediť
Pretieranie nie je potrebné, ale je možné (pozri Technický list)
Balenie 5 l, 10 l, 20 l

Certifikáty:

 • Ohňovzdorná účinnosť Euroclass B-s1-d0, (UK trieda 0) na masívnom dreve, podľa EN 13501-1 (EN13823 a EN 11925-2)
 • Skúška požiarnej odolnosti krytiny K110 a K210 podľa EN 13501-2 (EN 14135, EN 1363-1 a EN 1363-2)
 • Požiarna skúška podľa ISO 5660
 • Protipožiarna ochrana podlahovej krytiny A2/B Fl podľa EN-13501-1 (EN ISO 11925-2:2010 a ISO 9239-1)

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

Test:

 

 

 

 

 
Logo

HOLZ PROF je Estónska spoločnosť, ktorá ponúka zákazníkom vysoko kvalitné produkty spĺňajúce najnovšie nariadenia a smernice EÚ. Špecializuje sa na produkty na ochranu dreva proti požiaru (euro trieda B-s1, d0). Výrobky sú certifikované a testované v laboratóriách aj v praxi.

Balenie 20 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.