IKOROL Antikorózny prípravok

Na prípravu oceľových, pozinkovaných, skorodovaných a natretých povrchov aplikáciou nových náterových systémov.
185.43 €
  • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

IKOROL Antikorózny prípravok

Určený na prípravu oceľových, pozinkovaných, silne skorodovaných oceľových povrchov a tiež povrchov natretých dobre priľnavými nátermi pred aplikáciou nových náterových systémov.

Vrstva prípravku ikorol zaisťuje priľnavosť bežných náterov na skorodovanom povrchu (po predchádzajúcom odstránení voľnej hrdze) a ďalej na skriedovaných podkladoch ošetrených oceľovou kefou.

Efekt použitia Ikorolu spočíva v odbúraní časovo, technologicky a ekologicky náročných operácií ako je tryskanie, brúsenie, pieskovanie, leptanie, ktoré sú vyžadované pred použitím väčšiny náterových systémov.

Multifunkčný antikorózny prípravok najnovšej generácie!

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

Ako pracuje ikorol?

Po aplikácii, sotva viditeľná, tenká vrstva výrobku preniká hlboko do skorodovaného povrchu, vytvára tenkú ochrannú vrstvu. Účinne chráni proti korózii a zlepšuje priľnavosť nového náteru na kovovom povrchu alebo na starom nátere.

 ikorol-proces

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

izopropanol; 2-hydroxy-5-nonylbenzaldehydoxím; uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické; uhľovodíky, C6, izoalkány, <5 % n-hexánu). izopropanol; 2-hydroxy-5-nonylbenzaldehydoxím; uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické; uhľovodíky, C6, izoalkány, <5 % n-hexánu). izopropanol; 2-hydroxy-5-nonylbenzaldehydoxím; uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické; uhľovodíky, C6, izoalkány, <5 % n-hexánu).

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé