IRURENA ELITE Hardener SK - Tužidlo

Výpredaj Akcia
Tužidlo pre dvojzložkové produkty ELITE (PROFESSIONAL, STONE SATIN). 0,5 l
16.28 € 12.70 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

IRURENA ELITE Hardener SK

Tužidlo pre dvojzložkové produkty Irurena ELITE (Primer PROFESSIONAL, PROFESSIONAL Satin, STONE Satin).

Balenie: 0,5 l

Značka IRURENA
Balenie 0,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje:

izokyanáty (hexametyléndiisokyanát). Môže spôsobiť alergickú reakciu

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.