ISOPON Alloy Wheel Filler - Tmel na disky, 100 ml

Tmel s obsahom hliníka na disky z ľahkej zliatiny, 100 ml
5.62 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ISOPON Alloy WHEEL Filler - Tmel na disky, 100 ml

Vysoko odolný, ľahko použiteľný tmel špeciálne vyvinutý na opravu škrabancov a rýh na väčšine typov diskov z ľahkej zliatiny. Obsahuje skutočný hliník. Výsledkom je hladká a trvácna opravená plocha pripravená na ďalšie lakovanie.

 • jednoduché zmiešanie a aplikácia
 • rýhloschnúci
 • ľahko brúsiteľný
 • vynikajúca priľnavosť
 • hladký výsledný povrch

Balenie obsahuje:

 • tmel v tube (100ml)
 • tužidlo (5g)
 • plastova stierka

Aplikácia

 1. Používajte ochranné rukavice.
 2. Podklad zbavte prachu, obrúste (P180) cca 2,5 cm okolo tmeleného miesta a odmastite.
 3. Zatlačte vrchnák tuby dole a otočte proti smeru hodinových ručičiek. Hrotom na vrchnáku prepichnite tubu.
 4. Na podložku vytlačte 10 cm tmelu a 1 cm tužidla. Použite pravítko na bočnej strane balenia.
 5. Pomocou priloženej stierky dobre premiešajte.
 6. Naneste do 4 minút (od začiatku miešania) v požadovanej hrúbke (1 vrstva).
 7. Po 20 - 30 minútach možno bez akýchkoľvek problémov prebrúsiť na mokro aj na sucho.
 8. Hrany diskov brúste opatrne.

Aplikačné video (anglicky):

 

 

 

ISOPON logo

Spoločnosť Isopon má bohaté, takmer 75-ročné skúsenosti s výrobou produktov na opravu automobilov. Je celosvetovo uznávaná a zaviazala sa neustále poskytovať produkty najvyššej kvality.

Značka ISOPON
Balenie 100 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo! Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

styrén.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

dibenzoylperoxid; benzoylperoxid

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé