ISOPON Knifing Filler - Tmel na jemné škrabance, 100 ml

Jednozložkový tmel na opravu jemných škrabancov, rýh od kamienkov a iných drobných poškodení. 100 ml
5.62 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ISOPON KNIFING Filler - Tmel na jemné škrabance, 100 ml

Ultra hladký, jednozložkový tmel špeciálne vyvinutý na opravu jemných škrabancov, rýh od kamienkov a iných drobných poškodení.

 • pripravený na použitie
 • rýhloschnúci (cca 20 min)
 • ľahko brúsiteľný
 • dokonalá oprava a príprava na základný náter
 • hladký výsledný povrch

Balenie obsahuje:

 • tmel v tube (100ml)
 • plastova stierka

Aplikácia

 1. Používajte ochranné rukavice.
 2. Podklad zbavte prachu, obrúste (P180) a odmastite.
 3. Zatlačte vrchnák tuby dole a otočte proti smeru hodinových ručičiek.
 4. Hrotom na vrchnáku prepichnite tubu.
 5. Aplikujte priamo na škrabance.
 6. Pomocou priloženej stierky rozotrite.
 7. Po cca 20 minútach možno bez akýchkoľvek problémov prebrúsiť na mokro aj na sucho.

Aplikačné video (anglicky):

 

 

 

ISOPON logo

Spoločnosť Isopon má bohaté, takmer 75-ročné skúsenosti s výrobou produktov na opravu automobilov. Je celosvetovo uznávaná a zaviazala sa neustále poskytovať produkty najvyššej kvality.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

styrén.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P242 Používajte iba neiskriace prístroje. P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P405 Uchovávajte uzamknuté. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P370+P378 V prípade požiaru: Použite suchý hasiaci prášok a hasiacu penu.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé