ISOPON P.38 Body Filler - multifunkčný 2K tmel, 100 ml

Multifunkčný dvojzložkový karosársky tmel. 100 ml
5.39 €
 • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

ISOPON P.38 Multi-Purpose Body Filler - multifunkčný 2K tmel

Multifunkčný dvojzložkový karosársky tmel. Ideálny na drobné preliačiny a škrabance na väčšine typov kovových karosérií.

 • jednoduché zmiešanie a aplikácia
 • rýhloschnúci (cca 20 min)
 • ľahko brúsiteľný

Balenie: 100 ml / 250 ml

Balenie obsahuje:

 • tmel v tube
 • tužidlo
 • plastova stierka

Aplikácia

 1. Používajte ochranné rukavice.
 2. Podklad zbavte prachu, obrúste a odmastite.
 3. Na podložku vytlačte 17 cm tmelu a 1 cm tužidla. Použite pravítko na bočnej strane balenia.
 4. Pomocou priloženej stierky dobre premiešajte.
 5. Naneste do 4 minút v požadovanej hrúbke v 1 - 2 vrstvách (podľa hĺbky preliačín).  
 6. Po cca 20 - 30 minútach možno bez akýchkoľvek problémov prebrúsiť.

Aplikačné video (anglicky):

 

 

 

ISOPON logo

Spoločnosť Isopon má bohaté, takmer 75-ročné skúsenosti s výrobou produktov na opravu automobilov. Je celosvetovo uznávaná a zaviazala sa neustále poskytovať produkty najvyššej kvality.

Značka ISOPON
Balenie 100 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

dibenzoylperoxid; benzoylperoxid

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé