KENOTEK PRO Anti Insect - Odstraňovač hmyzu 1 l

KENOTEK PRO Anti Insect - Odstraňovač hmyzu z karosérie a čelného skla. 1 l
8.57 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

KENOTEK PRO Anti Insect - Odstraňovač hmyzu

Rýchlo a bez námahy odstraňuje všetok hmyz z karosérie a čelného skla. Na profesionálne použitie.

Aplikácia

  1. Naneste produkt na povrch.
  2. Nechajte pôsobiť.
  3. Dôkladne opláchnite hubkou či vysokým tlakom vody. Nikdy nenechajte zaschnúť!

Balenie: 1l

 

 

 

logo

Značka Kenotek sa špecializuje na výrobu produktov na údržbu výnimočný vzhľad karosérií.

Značka KENOTEK
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Dráždivé