KENOTEK PRO Glass Cleaner - čistič autoskiel 1 l

KENOTEK PRO Glass Cleaner - Čistí okná, zrkadlá a chrómované diely automobilov. 1 l
9.25 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

KENOTEK PRO Glass Cleaner - Čistič autoskiel

Špeciálny čistič okien, zrkadiel, plastov a chrómovaných dielov nie len na automobiloch.

Vlastnosti a použitie:

  • čistí bez šmúh
  • čistí okná, zrkadlá, plasty, chróm
  • efektívne odstraňuje nikotín

Aplikácia:

Nastiekajte prostriedok na povrch a utrite handrou či papierom.

Balenie: 1l

 

 

 

logo

Značka Kenotek sa špecializuje na výrobu produktov na údržbu výnimočný vzhľad karosérií.

Značka KENOTEK
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé