KENOTEK PRO Snow Foam - Autošampón 1 l

KENOTEK PRO Snow Foam - Vysoko koncentrovaný, pH neutrálny autošampón s bohatou penou. 1 l
11.65 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

KENOTEK PRO Snow Foam - Autošampón

Vysoko koncentrovaný, pH neutrálny šampón, ktorý vytvára bohatú penu.

Vlastnosti a použitie:

  • bohatá pena
  • vhodný na aplikáciu napeňovačom
  • pH neutrálny
  • bezpečný pre všetky auto-povrchy
  • nezmýva vosky aplikované na karosérii
  • intenzívna jablková vôňa

Balenie: 1l

 

 

 

logo

Značka Kenotek sa špecializuje na výrobu produktov na údržbu výnimočný vzhľad karosérií.

Značka KENOTEK
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé