KOOPMANS Houtcleaner - Čistiaci prostriedok na drevo, 500 ml

Čistiaci prostriedok na drevo zošednuté, pokryté riasami a poškodené vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok. koncentrát, 500 ml
10.74 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika

KOOPMANS Houtcleaner

Koncentrovaný, vodouriediteľný prípravok na báze účinných mydlových látok na drevo
zošednuté, pokryté riasami a poškodené vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Oblasť použitia

  • záhradná architektúra (domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky, a pod.)
  • záhradný nábytok
  • interiér/exteriér

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Aplikácia

Povrch očistite od rias. V prípade zošednutia, jemne prebrúste. Zmiešajte v oddelenej nádobe 1 diel Houtcleaner a 5 dielov vody. Naneste na povrch, nechajte pôsobiť 10 – 15 min., očistite kefou a opláchnite tečúcou vodou. Pred následnou povrchovou úpravou nechajte dobre vyschnúť.

Pred použitím si prečítajte technický list.

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Značka Koopmans
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje:

1,3,4,6-tetrahydro-tetrakis (hydroxymetyl) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) -dión. To môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé