LACQ Yacht Varnish - Lodný lak

Tradične varený, extra odolný lodný lak s UV filtrom a plným, vysokým leskom. 1 l
33.15 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

LACQ Cooked YACHT Varnish

Tradične varený lodný lak na báze drevného oleja a fenolových živíc s plným, vysokým leskom. Kvalitný UV filter zabezpečuje maximálnu ochranu proti slnečnému žiareniu a to aj v tropických podmienkach.

Vlastnosti:

  • extrémna odolnosť voči poveternostným podmienkam a vode
  • vysoká elasticita - nepraská
  • tradičná receptúra
  • maximálna ochrana proti slnečnému žiareniu

Použitie na:

  • exteriér / interiér
  • lode, jachty
  • dvere
  • záhradný nábytok
  • nábytok

Aplikácia:

Nepodceňte predprípravu. Prebrúste podkladový materiál (drevo) a natierajte v smere vlákien, najlepšie ručne. LACQ Cooked YACHT Varnish nanášajte štetcom s dlhým vlasom alebo konvenčnou striekacou technikou.

Výdatnosť: 14 m² / 1 l (pri 35 mikrónoch suchého náterového filmu)

Balenie: 1 l

Farba: bezfarebný, číry

Stupeň lesku: vysoký lesk

Čistenie náradia: lakový benzín, alebo technický benzín

 

 

 

 

logo
LACQ - Holandský výrobca náterov na drevo. Heslo „Túžba po remesle, tradícii a kvalite z minulosti“ ukazuje jasný smer, ktorým sa tento výrobca vydal: oleje, živice a vosky TOP kvality v kombinácii s tradičnými postupmi a skúsenosťami.

Značka Lacq
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

2-butanónoxím, kobalt-bis- (2-etylhexanoát). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé