MASTON DecoEffect Metallic - Dekoratívna farba, sprej 400ml

MASTON DecoEffect Metallic - Dekoratívna farba s efektom lešteného kovu, sprej 400 ml
12.64 €
Na objednávku - cca 1 týždeň
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

MASTON DecoEffect Metallic - Dekoratívna farba, sprej

Dekoračný akrylový sprej na báze rozpúšťadiel. Vytvára vysoko lesklý povrch, ktorý sa veľmi podobá originálnym lešteným kovom. Keďže produkt je určený na použitie v interiéri, má obmedzenú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Neznáša silné trenie alebo vysoké teplo. Na zvýšenie odolnosti prelakujte po 12 - 24 hodinách Maston DecoEffect LACQUER.

Použitie:

  • interiér
  • kov
  • drevo
  • kameň, betón
  • kartón
  • sklo
  • plast (je nutné použiť základ na plasty)

Varianty:

  • chrómový (chrome)
  • medený (copper)
  • zlatý (gold)

Výdatnosť: cca 1 m2 / balenie

Technické informácie:

konečný vzhľad lesklý
spojivo akryl, na báze rozpúšťadiel
tvrdosť 1
pretierateľný po cca 5 min.
prachosuchý po cca 30 min.
suchý na dotyk po 2 hod.
odolný proti poškriabaniu
po 48 hod.
balenie 400 ml
obsah VOC 502 g/l

 

 

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST.  pdf

 

Inšpirujte sa videami:

 

 

 

Logo Maston

Fínsky výrobca sprejov Maston ponúka širokú škálu špičkových sprejov vysokej kvality. Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby.

Značka MASTON
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Cyklohexán (CAS:110-82-7); Xylén (CAS: 1300-20-7))

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé