MASTON Rust Effect - Farba s efektom hrdze, sprej

MASTON Rust Effect - Farba s efektom hrdze na rôzne povrchy. sprej 400 ml
12.40 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

MASTON Rust Effect - Farba s efektom hrdze, sprej

Moderný, dekoračný akrylový sprej na báze rozpúšťadiel. Dodá rôznym povrchom zemitý, hrdzavo - červený odtieň, drsnej štruktúry. Malé kovové častice vo farbe sa na povrchu trbliecu, čím vytvárajú autentický dojem hrdze. 

Vlastnosti:

 • vytvára pevný povrch
 • odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
 • neobsahuje nečistoty, aké má obyčajná hrdza (oxid železa)
 • dá použiť aj na predmety, ktorú sú v kontakte s ľudskou pokožkou alebo odevom
 • odolný voči poškriabaniu (po 24 hodinách)
 • odoláva teplote do 110 °C
 • inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom
 • širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby - oproti konvenčným sprejom

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • kov
 • drevo
 • kameň, betón
 • lepenka
 • sklo
 • plast

Výdatnosť: 2 – 2,5 m2

Pred použitím si prečítajte Technický list. pdf

 

Video ukážka (ENG)

 

 

 

Logo Maston

Fínsky výrobca sprejov Maston ponúka širokú škálu špičkových sprejov vysokej kvality. Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby.

Značka MASTON
Balenie 0,4 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Acetón (CAS: 67-64-1); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4)

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé