MASTON Spray Seal - Tesniaci sprej, 500 ml, hnedý, 500 ml, matný

Tesniaci sprej, ktorý vytvorí pogumovaný povrch a okamžite utesní netesnosti. 500 ml
14.35 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

MASTON Spray SEAL - Tesniaci sprej

Tesniaci sprej, ktorý vytvorí pogumovaný povrch a okamžite utesní netesnosti. Vypĺňa a utesňuje netesnosti a praskliny a poskytuje flexibilné tesnenie, ktoré zabraňuje prenikaniu vody, vlhkosti, hrdze a korózie.

Vlastnosti:

 • vynikajúco utesní
 • vysoká krycia schopnosť
 • vysoká viskozita
 • špeciálne na vyplnenie trhlín, medzier a dier
 • flexibilita aj pri teplotných zmenách
 • rýchlo utesňuje
 • pretierateľný akýmkoľvek náterom
 • vynikajúca odolnosť voči postriekaniu soľou
 • najlepšia odolnosť voči nárazu vo svojej triede

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • kov
 • vinyl
 • plast
 • PVC
 • betón
 • a ďalšie povrchy
 • celoročne
 • strešné okná
 • vetrania
 • odtoky, potrubia
 • odkvapy
 • malé trhlinky v základoch. 

Stupeň lesku: matný

Tepelná odolnosť: 90 °C

Odtiene: čierna / biela /  tmavosivá / terakotová červená / tmavohnedá

Pred použitím si prečítajte Technický list. pdf

 

Video ukážka

 

  Logo Maston

Fínsky výrobca sprejov Maston ponúka širokú škálu špičkových sprejov vysokej kvality. Ich výhodou je inovatívny nastaviteľný ventil - Maston Blue, vďaka ktorému majú spreje veľmi jednoduché použitie s profesionálnym výsledkom. Oproti konvenčným sprejom majú širší rozsah pokrytia s minimálnymi stratami farby.

Značka MASTON
Stupeň lesku matný
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Acetón (CAS: 67-64-1); Butyl-acetát (CAS: 123-86-4)

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé