Motip DUPLI Značkovacia farba, sprej 500 ml, zelený, 0,5 l

Motip DUPLI Profesionálna fluorescenčná značkovacia farba, sprej 500 ml
5.78 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Motip DUPLI Profesionálna fluorescenčná značkovacia farba, sprej 500 ml

Profesionálna značkovacia farba na značenie výstražných znakov. Tento značkovací sprej je priľnavý a trvácny.

Pred použitím nádobu pretrepte minimálne 30 sekúnd. Striekajte zo vzdialenosti 5 - 15 cm.

Vlastnosti:

 • vysoká krycia schopnosť
 • odolnosť proti oderu
 • vysoká presnosť aj na ťažko dostupných miestach

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • stavebníctvo (označenie následnej polohy kladenia potrubí, elektrických systémov a i.)
 • značenie parkovacích plôch, betónových športovísk
 • dopravné značenie
 • drevo, betón, kameň, terakota
 • železo, hliník, pozinkovaný plech
 • omietka, lepenka
 • v lesníctve
 • na dekoračné účely

 

Nepoužívajte sprej na poškodzovanie cudzieho majetku!

 

 

logo

Balenie 0,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

ťažký benzín (ropný), hydrogenačne ľahký, uhľovodíky C9-C11, izoalkány, cyklické ‹2% aromatické.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé