MOTIP Insect Cleaner - Odstraňovač hmyzu 500 ml

Účinný odstraňovač hmyzu z karosérie. 500 ml
3.59 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

MOTIP Insect Cleaner - Odstraňovač hmyzu

Účinný čistiaci prostriedok odstraňujúci hmyz z karosérií automobilov.

Vlastnosti:

  • výborné čistiace vlastnosti
  • jednoduchá a rýchla aplikácia
  • mierne zásaditý
  • veľmi účinný
  • bezpečný pre plastové a natreté časti

Aplikácia:

  1. Bohato nastriekajte.
  2. Nechajte pôsobiť.
  3. Ak je to nutné, odstráňte nečistotu hubkou
  4. Opláchnite vodou.

 

 UFI: KA5H-54NY-520X-H7V8

 

 

 

logo

MOTIP je prémiová značka skupiny MOTIP DUPLI, ktorá je lídrom na európskom trhu v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre segmenty automotive, priemyslu a hobby. Ponúka kompletné riešenia pre profesionálov a koncových užívateľov v oblasti starostlivosti, opravy a údržby automobilov.

Značka MOTIP
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

<5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé