NATURALIS OILS Olej na kameň, bezfarebný, 5 l

OLEJ NA KAMEŇ (8000) je určený na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny.
83.49 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

OLEJ NA KAMEŇ (Špecialny olej na kameň - starý názov) je vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej", ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.

Vlastnosti:

 • na ochranu a dekoráciu
 • povrch si zachováva pórovitosť
 • zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa
 • odpudzuje vodu
 • obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa
 • zanecháva mokrý efekt
 • Doporučená obnova ošetrenia je podľa potreby (1 – 2 roky).

Použitie na:

 • kameň
 • kamenné obklady zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa
 • tehlu, kameninu
 • vhodný ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na betónové podlahy, umelecké predmety z kameňa, terasy v interiéri a exteriéri
 • vhodný na údržbu pomníkov a kamenných sôch

 

Technické informácie

 

Zloženie zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Použitie kamenné, tehlové a betónové plochy v exteriéri aj interiéri
Obsah oleja 60 %
Hustota 0,82 kg/l
Aplikačná teplota min 5 °C
Výdatnosť 1 liter až na 10 - 15 m2 v závislosti od druhu a savosti kameňa  
Schnutie 12 až 24 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
VOC max. 400 g/l
Bod vzplanutia +40 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia  môže po dlhšej dobe  zatvrdnúť
Balenie vzorka 5 ml / 0,9 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

TECHNICKÝ LIST pdf

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 

 

 

 

Logo Naturalis Oils 2022

Naturalis Oils

Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.

Značka Naturalis Oils
Balenie 5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

Alifatické uhľovodíky C10-C13, triglyceridy sestermi živice do 80% (rastlinný olej a zmesi živice).

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu, penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie