NATURALIS OILS Riedidlo a čistič štetcov

Naturalis Oils - RIEDIDLO A ČISTIČ ŠTETCOV je určený na prípadné zriedenie náterov Naturalis Oils a na čistenie štetcov, či iného náradia.
8.31 €
  • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Chrakteristika produktu

RIEDIDLO A ČISTIČ ŠTETCOV je určený na prípadné zriedenie náterov Naturalis Oils a na čistenie štetcov, či iného náradia použitého alebo znečisteného pri natieraní.

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 

Logo Naturalis Oils 2022

Naturalis Oils

Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % aromátov.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu, penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie