NATURALIS OILS Terasový olej, 2,5 l, polomatný

Naturalis Oils - TERASOVÝ OLEJ chráni proti vode a zanecháva pekný, príjemne polomatný povrch, ktorý zároveň krásne zvýrazňuje štruktúru dreva.
54.64 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

TERASOVÝ OLEJ (Špeciálny olej na terasové dosky - starý názov) je olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej", ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom.

Vlastnosti:

 • exteriérový olej
 • vhodný na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát
 • vynikajúca ochrana pre terasy
 • chráni proti vode a vplyvu počasia
 • zanecháva pekný, príjemne polomatný povrch
 • krásne zvýrazňuje štruktúru dreva.

Terasový olej 3000 bezfarebný NEPOSKYTUJE UV ochranu a je vhodný len ako údržbový náter (2x ročne - pred a po sezóne) na:

 • terasy natreté pigmentovaným Terasovým olejom
 • terasy, kde chceme zachovať zvetralý, prirodzený vzhľad, ale zároveň zachovať vodoodolnosť terasy

 

Technické informácie

 

Zloženie zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Použitie drevené terasové plochy v exteriéri
Obsah sušiny 60 %
Hustota 0,82 kg/l
Aplikačná teplota min. 5 °C
Spotreba 1 liter na 10 - 20 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 12 až 24 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
VOC max. 400 g/l
Bod vzplanutia +40 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

Odtiene

bezfarebný: č. 3000 + nižšie uvedené (iné odtiene na objednávku)

NaturalisOils 3102 svetlý dub NaturalisOils 3104 pínia
3102 svetlý dub 3104 pínia
NaturalisOils 3109 tík NaturalisOils 3110 orech
3109 tík 3110 orech
NaturalisOils 3113 vidiecky šedý Naturalis Oils 3114 antracitový šedý
3113 vidiecky šedý 3114 antracitový šedý

TECHNICKÝ LIST  pdf

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 

 

  

Logo Naturalis Oils 2022

Naturalis Oils

Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.

Značka Naturalis Oils
Stupeň lesku polomatný
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Obsahuje:

Alifatické uhľovodíky C10-C13, triglyceridy sestermi živice do 80% (rastlinný olej a zmesi živice). Alifatické uhľovodíky C10-C13, triglyceridy sestermi živice do 80% (rastlinný olej a zmesi živice). Alifatické uhľovodíky C10-C13, triglyceridy sestermi živice do 80% (rastlinný olej a zmesi živice).

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu, penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie