Naturalis Oils - TÍKOVÝ OLEJ, 2113 vidiecky šedý, 10 l, polomatný

TÍKOVÝ OLEJ vynikajúco ochraňuje záhradný nábytok proti vode a vplyvu počasia.
206.68 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
  • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

TÍKOVÝ OLEJ je olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej", ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.

Bezfarebný odtieň slúži iba na oživenie povrchu resp. predošlého náteru, keďže neposkytuje UV ochranu. Ako samostatný bezfarebný náter použitý na pôvodné drevo ho neodporúčame.

Vlastnosti:

  • exteriérový olej
  • na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát
  • vynikajúca ochrana záhradného nábytku
  • chráni proti vode a vplyvu počasia
  • redukuje účinok UV žiarenia
  • zanecháva pekný, príjemne matný povrch
  • krásne zvýrazňuje štruktúru dreva

Nie ste si istý pri výbere odtieňa? Objednajte si vzorkové vrecúško. Kliknite TU a objednajte si!

Technické informácie

Zloženie zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Použitie drevené plochy v exteriéri
Obsah sušiny 60 %
Hustota 0,82 kg/l
Aplikačná teplota min 5 °C
Spotreba 1 liter na 10 - 20 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 12 až 24 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
VOC max. 400 g/l
Bod vzplanutia +40 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

TECHNICKÝ LIST

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 


Odtiene
(na smreku)

2000 bezfarebný (bez UV ochrany) 2100 biely
2000 bezfarebný (bez UV ochrany)
2100 biely
2101 borovica 2102 svetlý dub
2101 borovica 2102 svetlý dub
2103 rustikálny dub 2104 pínia 
2103 rustikálny dub 2104 pínia
2105 jelša 2106 vlašský orech 
2105 jelša 2106 vlašský orech
2107 čerešňa 2108 gaštan 
2107 čerešňa 2108 gaštan
2109 tík 2110 orech 
2109 tík 2110 orech
2111 mahagón 2112 palisander
2111 mahagón 2112 palisander
2113 vidiecky šedý 2114 antracitový šedý
2113 vidiecky šedý 2114 antracitový šedý
2115 perleťový šedý tmavý 2118 jedľová zeleň
2115 perleťový šedý tmavý 2118 jedľová zeleň

 

 

Logo Naturalis Oils 2022

Naturalis Oils

Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.

Značka Naturalis Oils
Stupeň lesku polomatný
Balenie 10 L

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

3-jód-2-propinylbutylkarbamát,kobalt bis-(2-etylhexanoát). Môže vyvolať aler-gickú reakciu. Ťažký benzín (ropný), hydrogenizovaný, ťažký, destiláty (ropný), hydrogenizovaný, ľahký.Uhľovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, cyklické skupiny, <2% aromáty. 3-jód-2-propinylbutylkarbamát,kobalt bis-(2-etylhexanoát). Môže vyvolať aler-gickú reakciu. Ťažký benzín (ropný), hydrogenizovaný, ťažký, destiláty (ropný), hydrogenizovaný, ľahký.Uhľovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, cyklické skupiny, <2% aromáty.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé