NATURALIS OILS Údržbový olej, bezfarebný, 0,5 l

Vhodný na pravidelnú údržbu a dôkladné čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere, ...
14.37 €
  • Veľkosť balenia:
  • Odtieň:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ÚDRŽBOVÝ OLEJ je jednozložkový vysoko sušinový, oxidačne vytvrdzujúci prírodný olej. Používa sa na pravidelnú údržbu a dôkladné čistenie všetkých druhov olejovaných a voskovaných drevených povrchov v interiéri – drevené podlahy, schody, obklady, nábytok, trámy, dvere a pod.

 

Technické informácie

Zloženie zmes modifikovaného ľanového oleja, tungového oleja a esterov mastných kyselín
Použitie drevené povrchy v interiéri
Obsah sušiny 70 %
Hustota 0,88 kg/l
Aplikačná teplota min. 15 °C - 30 °C
Spotreba 1 liter na 30 - 40 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie min. 8 hodín po záverečnom leštení
VOC bez obsahu VOC
Bod vzplanutia >15 °C - 21 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

TECHNICKÝ LIST pdf 

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite.

 

 

 

Logo Naturalis Oils 2022

Naturalis Oils

Slovenská firma RENOJAVA s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy RENOJAVA s.r.o.

Značka Naturalis Oils
Balenie 0,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

ťažkýbenzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký, d-limonen, n-propanol.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Dráždivé