NOVOCHEMA Renolast - Náter na strechy

NOVOCHEMA Renolast - Asfaltohliníkový náter na strechy. strieborný
59.88 €
  • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

NOVOCHEMA Renolast - Asfaltohliníkový náter na strechy.

Náterová látka na báze asfaltového laku v organickom rozpúšťadle s prídavkom hliníkového pigmentu. Používa sa ako reflexná izolačná náterová látka na povrchovú úpravu strešnej krytiny na báze bitumenov a plechu, na nátery muriva, betónu, dreva a niektorých plastických látok, kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje i odrážanie slnečných lúčov. Tým sa znižuje povrchová teplota natretých plôch, podstrešných a vnútorných priestorov.

Náterová hmota nie je vhodná na nátery povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou a úžitkovou vodou a krmovinami.

Použitie na:

  • strešnú kytinu (bitúmenovú, plechovú)
  • murivo, betón
  • drevo
  • niektoré plastické látky

Riedenie: Na priame použitie, neriedi sa.

Výdatnosť: 8 - 10 m² / kg (závisí od drsnosti podkladu)

Aplikácia

  1. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte!
  2. Nanášajte štetcom, kefou, striekaním, valčekom na suchý a očistený podklad.
  3. Aplikujte 2 vrstvy. Druhý náter nanášať po dôkladnom zaschnutí prvého náteru, najskôr však po 4 hodinách.
  4. Doporučená aplikačná a skladovacia teplota je 5 °C - 25 °C.
  5. Pomôcky možno očistiť riedidlom do syntetických alebo olejovo-syntetických náterov. (S 6006)

Balenie: 7 kg / 16 kg

 

Technický list pdf

 

logo NOVOCHEMA

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

petrolej (ropný); benzín (ropný)

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé