NOVOCHEMA Riedidlo S 6001

NOVOCHEMA Riedidlo S 6001 sa používa na riedenie syntetických náterových hmôt zasychajúcich na vzduchu, nanášaných striekaním.
1.82 €
  • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

NOVOCHEMA Riedidlo S 6001 sa používa na riedenie syntetických náterových hmôt zasychajúcich na vzduchu, nanášaných striekaním.

Aplikácia
Postupne pridávať do vopred rozmiešanej náterovej hmoty za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia. Skladujte pri teplote 5 °C až 25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.

Technický list pdf

 

logo NOVOCHEMA

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa. H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

uhľovodíky, C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%), toluén.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé