NOVOCHEMA Technický benzín

NOVOCHEMA Technický benzín
3.70 €
  • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

NOVOCHEMA Technický benzín

Použitie:

  • hrubé odmastenie kovových častí a textilu
  • extrakcia tukov a olejov z prírodných surovín
  • do zapaľovačov a ako palivo do tlakových lámp

Aplikácia
Nanášajte na znečistený povrch (nie mokrý). Množstvo použitého výrobku závisí od miery znečistenia povrchu.
V prípade potreby aplikáciu opakujte.
Skladujte pri teplote 5 až 25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.

Balenie: 1 l / 9 l

 

 

logo NOVOCHEMA

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

uhľovodíky, C6-C7,izoalkány, cyklickén-hexántoluénbenzén

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé