OSMO - PRIEMYSELNÁ VIDIECKA FARBA (aplikácia striekaním), 5730 Biela krycia - hodvábny lesk, 2,5 l

OSMO - PRIEMYSELNÁ VIDIECKA FARBA BIELA KRYCIA je optimálna na úpravu väčších drevených plôch. Určená na aplikáciu striekaním.
112.71 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu:

OSMO - PRIEMYSELNÁ VIDIECKA FARBA BIELA KRYCIA je optimálna pre úpravu väčších drevených plôch (fasád, drevených okien atď.), pri ktorých má byť použitá aplikácia striekaním. Má rovnaké vlastnosti ako Osmo Vidiecka farba a je dostupná v stupňoch lesku hodvábne matná (5730) a matná (5730). Pretože PRIEMYSELNÁ VIDIECKA FARBA neoprýskava, nepraská a neodlupuje sa, je ľahké uskutočniť neskôr renováciu.

Vlastnosti:

  • do exteriéru
  • krycia biela vo 2 stupňoch lesku
  • aplikácia striekaním
  • na báze prírodných rastlinných olejov

Stupne lesku:

  • hodvábne matná (5730)
  • matná (5731)

Technické informácie

  • Spotreba: 1 l - 2x nános - cca 16 m2
  • pozorne si prečítajte technický list produktu

TECHNICKÝ LIST pdf

Biela krycia 5731 matná nie je dostupná v 25 l balení.

 

 

 OSMO

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO.


 

 

Značka Osmo
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrek vodou.

Piktogramy:

Horľavé