OSMO Tekutý regeneračný vosk 3015 1 l

OSMO - TEKUTÝ REGENERAČNÝ VOSK je ideálny na oživenie všetkých drevených povrchov ošetrených Osmo Tvrdým voskovým olejom.
36.32 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

OSMO - TEKUTÝ REGENERAČNÝ VOSK je špeciálne určený na olejované a voskované drevené povrchy. Na občasné oživenie a údržbu drevených podláh ošetrených produktom Osmo Tvrdý voskový olej, rovnako tiež nábytku a ďalších olejovaných a voskovaných drevených plôch v interiéri. Ľahko sa nanáša a umožňuje rýchlu a ekonomicky výhodnú aplikáciu.

Spôsoby aplikácie

Pred použitím dobre pretrepte. Prvé čistenie drevených plôch vykonajte handrou, mopom alebo vysávačom ako obvykle. Plochy ošetrené prípravkom Osmo Tvrdý voskový olej by mali byť čistené vlhkou handrou (do vody pridajte čistiaci a ošetrujúci prípravok Osmo Wish Fix). Zotrite do sucha, aby ste zamedzili preniknutiu vlhkosti do škár.

Pred použitím produktu Osmo Tekutý regeneračný vosk zrieďte v pomere 1 : 1 s čistou vodou (1 diel vody a 1 diel Osmo Tekutého regeneračného vosku). Zmes môže byť na podlahy jednoducho aplikovaná pomocou domáceho ručného rozprašovača. Pracujte po plochách 3 – 4 m2. Po nastriekaní môžete zmes rozotrieť vlhkým mopom alebo handrou. Uistite sa, že nepoužívate príliš veľa vody – podlaha musí byť len vlhká, nie mokrá, inak vzniká nebezpečenstvo nadmerného nanesenia prípravku.

Technické informácie

  • výdatnosť: 1 l pri aplikácií 1 vrstvy cca 44 m2
  • pozorne si prečítajte technický list produktu

 

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO.

OSMO 

 

Značka Osmo
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Obsahuje:

metylizotiazolinón; 1,2-benzoizotiazol-3 (2H)-ón.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé