OSMO Tužidlo 6632 pre Tvrdý voskový olej Expres 0,15 l

OSMO - TUŽIDLO PRE TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES 0,15 l - 6632 slúži ako prísada pre urýchlenie schnutia.
22.01 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

OSMO - TUŽIDLO PRE TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EXPRES je špeciálne, číre, polyizokyanátové tužidlo pre Osmo Tvrdý voskový olej Expres pre urýchlenie doby schnutia. Pridaním tužidla sa zrýchli doba sušenia.

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava.

Pozorne si prečítajte technický list produktu.

 

TECHNICKÝ LIST  Technický list

  

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO.

OSMO 

 

Značka Osmo
Balenie 0,15 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

Hexametylén diizokyanát, oligoméry.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Oxidujúce
Dráždivé