OSMO Údržbová sada na drevené podlahy

OSMO - ÚDRŽBOVÁ SADA NA DREVENÉ PODLAHY je ideálna na čistenie a údržbu drevených podláh, ktoré majú povrchovú úpravu OSMO Tvrdým voskovým olejom.
39.94 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

OSMO - ÚDRŽBOVÁ SADA NA DREVENÉ PODLAHY je ideálna na čistenie a údržbu drevených podláh, ktoré majú povrchovú úpravu OSMO Tvrdým voskovým olejom.

OSMO - ÚDRŽBOVÁ SADA NA DREVENÉ PODLAHY

  • Wisch-Fix koncentrát na čistenie a údržbu 1 l
  • vosková údržba a čistiaci prostriedok sprej 0,4 l
  • utierky na nanášanie prostriedkov 3 kusy
  • návod na údržbu

 

Technické informácie

  • rešpektujte pokyny na použitie jednotlivých produktov

 

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO.

OSMO 

 

Značka Osmo
Balenie súprava (sada)

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Sprej

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P410 Chráňte pred slnečným žiarením.

Piktogramy:

Horľavé

Koncentrát

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.