Panel používateľa

LACQ Stockholmer TEER - Borovicový decht

LACQ Stockholmer TEER - Borovicový decht

LACQ Stockholmer TEER - Tradičný švédsky borovicový decht. Slúži ako impregnačný a ochranný náter na mäkké drevo.

23,44 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: LACQ

Mám otázku

Charakteristika produktu

LACQ Stockholmer TEER - Typicky tmavohnedý, tradičný borovicový (drevný) decht najvyššej kvality. Vynikajúco odoláva poveternostným vplyvom. Dodáva drevu vizuálne jedinečnú, impregnačnú a ochrannú vrstvu, ktorá nebráni „dýchaniu dreva“. Používa sa na ochranu mäkkých drevín a je tiež ideálnou voľbou pri natieraní dreva napusteného kreozotom (tradične sa kreozotom impregnovali železničné podvaly a telefónne stĺpy).
Dodáva drevu prírodný charakter a krásny matný vzhľad.

Vlastnosti:

 • vodoodpudivý
 • 100% prírodný
 • charakteristická vôňa
 • odolný voči poveternostným vplyvom

Použitie na:

 • mäkké drevo
 • chalupy, stodoly, kôlne, prístrešky
 • ploty, koly, pilóty
 • lode
 • veterné mlyny

Aplikácia:

 1. Podklad musí byť suchý a zbavený mastnoty, nečistôt a uvoľnených starších bitúmenových alebo dechtových vrstiev.
 2. Pred použitím a tiež počas práce dobre premiešajte. Nie je potrebné brúsiť podklad.
 3. Nanášajte štetcom.
 4. Na neošetrené drevo sú potrebné 2 vrstvy. Na údržbu stačí 1 vrstva.

Dôležité! LACQ Stockholmer TEER je pripravený na použitie. Keď je konzistenca príliš hustá, ponorte otvorenú plechovku do horúcej vody (vodný kúpeľ). Pre ľahšie natieranie môžete riediť podľa potreby vareným ľanovým olejom (je potrebné veľmi dobre zmiešať). Vždy najskôr natrite vzorku, aby ste zistili, či získate požadovaný výsledný povrch. To sa môže líšiť podľa druhu dreva.

Výdatnosť: 5 - 6 m² / 1 l (závisí od štruktúry a nasiakavosti dreva, hrúbky vrstvy, použitého náradia a podmienok aplikácie.)

Doba schnutia: úplné vyschnutie trvá niekoľko týždňov

Balenie: 1 l / 2,5 l

Farba dechtu: svetlohnedá - červenohnedá - tmavohnedá (závisí na aké drevo je aplikovaný)

 

 

 

 

logo
LACQ - Holandský výrobca náterov na drevo. Heslo „Túžba po remesle, tradícii a kvalite z minulosti“ ukazuje jasný smer, ktorým sa tento výrobca vydal: oleje, živice a vosky TOP kvality v kombinácii s tradičnými postupmi a skúsenosťami.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
Obsahuje: borovicový decht. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info