Panel používateľa

Art RESIN Hard - Zalievacia epoxidová živica, extra tvrdá

Art RESIN Hard - Zalievacia epoxidová živica, extra tvrdá

Art RESIN Hard - Transparentná epoxidová zalievacia živica so zvýšenou tvrdosťou a oteruvzdornosťou. základ + tužidlo (1 kg + 0,29 kg)

27,65 € s DPH

Skladové číslo: 491007

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ArtRESIN

Mám otázku

Charakteristika produktu

Art RESIN Hard - Zalievacia epoxidová živica, extra tvrdá

Transparentná zalievacia epoxidová živica s jemne žltkavým nádychom a minimálnym zažltnutím vplyvom poveternostných podmienok. Odlievanie až do hrúbky 6 cm. Vyniká rýchlejším vytvrdnutím a vysokou tvrdosťou až 75D SHORE, čo ju činí odolnejšou voči poškrabaniu. Mimoriadne vhodná na pigmentované systémy a povrchy zaťažované oderom. Po vytuhnutí ju možno frézovať, brúsiť, leštiť, či inak povrchovo upravovať.

Výhody:

 • vysoká výsledná tvrdosť a oteruvzdornosť
 • dlhá otvorená doba spracovania
 • minimálny zápach
 • možnosť odlievať veľkú hrúbku a objem v jednom pracovnom kroku
 • minimálne zmraštenie pri tuhnutí
 • výsledná čírosť a transparentnosť
 • rýchle odbublinkovanie
 • schopnosť prijímať rôzne pigmenty a plnivá (perleť, metalíza...)
 • možnosť vyleštiť na vysoký lesk

Použitie:

 • výroba štýlových drevo - epoxidových stolov
 • výroba šperkov, bytových dekorácií a reklamných predmetov
 • vrchné plochy barových pultov (vynikajúca oteruvzdornosť)
 • zalievanie dreva a rôznych predmetov (mince, obrázky...), svetelných telies
 • elektrotechnický priemysel
 • ideálna voľba pre ART sektor

Balenie: 1,29 kg (1 kg zložka A + 0,29 kg zložka B)

Finálny vzhľad: sklovitý, číry

Tvrdosť: 75D SHORE

Doba vytvrdnutia k odformovaniu: cca 48 hod. (pri 23 °C)

Výpočet spotreby: dĺžka (v metroch) x šírka (v metroch) x hĺbka (v milimetroch). Výsledný objem sa rovná hmotnosti zmiešanej zmesi (zložka A + zložka B), ktorá bude potrebná na odliatok.

Treba počítať sa zmraštivosťou pri tuhnutí a z tohto dôvodu odliať materiálu o niečo viac (pri hrúbke 6 cm je zmraštivosť cca 4mm). Tuhnutie je po vyliatí priamo závislé od okolitej teploty a hrúbky odliatku. Čím vyššia teplota a hrúbka tým skôr dôjde k želatinácii. Po 2 dňoch je odliatok možné odformovať. Dotvrdnutie je spravidla do 7 dní po odliatí, je ho možné urýchliť temperovaním odliatku pri teplote do 40 °C.

Pred použitím si pozorne prečítajte Aplikačný / Technický list pdf

  

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Korozívne a žieravé
H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: produkt oligomernej reakcie 4,4´-isopropylidenedicyclohexanol s 1-chlor-2,3-epoxypropanom, (allkoxymethyl) oxiran (alkyl C12-C14) formaldehyd, produkt oligomernej reakcie s 1-chlor-2,3-epoxypropanom a fenolom.
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 : ----------------------------
2. Produkt:: ZLOŽKA B
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Nebezpečné pre životné prostredie, Korozívne a žieravé
H-vety: H302 Škodlivý po požití., H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje_: polyoxypropylendiamin reakčný produkt di-tri- a tetra propoxylovaný propan 1,2 diol s amoniakom.
P-vety: P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. , P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info