Panel používateľa

HESSE LIGNAL Fantastic CLEAR Ultramatt - Vrchný lak

HESSE LIGNAL Fantastic CLEAR Ultramatt - Vrchný lak

NOVINKA

HESSE LIGNAL Fantastic CLEAR Ultramatt 48770-x - Dvojzložkový, priehľadný a extrémne matný vrchný PUR lak na akrylátovej báze zo série FANTASTIC FAMILY.

14,06 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HESSE LIGNAL

Mám otázku

Charakteristika produktu

Hesse Lignal FANTASTIC CLEAR ultramatt

Svetlostály, priehľadný a extrémne matný 2K lak na akrylátovej báze. Svojimi širokými možnosťami využitia na všetkých bežných druhoch dreva a nekomplikovaným spracovaním sa FANTASTIC CLEAR ultramatt výborne hodí ako viacvrstvový lak alebo konečný náter na Hesse PUR základové laky. Ideálny ako finálny náter v systéme Fantastic Family. Je možné ho použiť aj na bielené druhy dreva.

FANTASTIC CLEAR ultramatt je kvalitný 2K PUR lak na použitie v celom interiéri, vrátane kuchyne a kúpeľne.

Odtieň bezfarebný
Výdatnosť

5 – 8 m2/l (Výdatnosť závisí od spôsobu aplikácie. Údaje sa týkajú jedného litra spracovateľného
výrobku, v prípade potreby vrátane tužidla a riedidla.)

Stupeň lesku 48770-0 - 3, hlboký matný
Balenie (l) 1, 5, 25
Doba schnutia 2 hodiny (pri 20 °C)
Tužidlo PUR tužidlo DR 4071 (pomer 10:1) - NIE JE SÚČASŤOU BALENIA!!!
Aplikáčné nástroje striekacia pištoľ, štetec, valček

Vlastnosti:

  • ultra matný (<3% lesku)
  • zamatovohladký na dotyk
  • univerzálne použiteľný (aj na veľmi frekventované miesta)
  • vysoká chemická a mechanická odolnosť

Použitie: interiér (vrátane kuchyne a kúpeľne)

Video Hesse Fantastic FAMILY produkty (SK titulky):

Pre podrobné informácie si prosím prečítajte TECHNICKÝ LIST pdf

 

 

 

 Hesse Lignal

Hesse Lignal je nemecká spoločnosť založená v roku 1910, Bockum-Hövel. Hlavný výrobný sortiment tvoria laky a moridlá špičkovej kvality, ktoré poznajú profesionálni používatelia a výrobné firmy po celom svete. Svedčí o tom aj produkcia - každý deň vyrobia 100 ton lakov a moridiel založených na 45 000 receptúrach. 

Receptúry sú neustále vyvíjané a vylepšované s cieľom reagovať na moderné požiadavky trhu, hlavne environmentálne. Všetky produkty sú vyrobené v Nemecku. Certifikáty najvyššej úrovne sú samozrejmosťou. 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: butanón; 2-etoxy-l-metyletyl-acetátu; izobutylacetát; n-butylacetát, metylmetakrylát, 12-hydroxy-N- [6- (12-hydroxyoktadekamido) hexyl] oktadekamid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info