Panel používateľa

CARFIT Soft PLUS - Jemný polyesterový plniaci tmel

CARFIT Soft PLUS - Jemný polyesterový plniaci tmel

CARFIT Soft PLUS - Jemný polyesterový plniaci tmel s tužidlom

8,10 € s DPH

Skladové číslo: 2-124-0500

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT Soft PLUS - Vysokokvalitný dvojzložkový plniaci polyesterový tmel s jemnozrnou štruktúrou na vyplnenie a vyrovnanie malých a stredných nerovností.

 • veľmi ľahké brúsenie
 • dobrá priľnavosť ku širokej škále materiálov používaných na konštrukcie karosérií
 • na ručné aj strojové suché brúsenie
 • jemný dokončovací tmel / stredný plniaci tmel
 • Ideálny pomer viskozita/plasticita zabezpečuje rovnomerné nanášanie
 • vynikajúco drží tvar
 • pri vertikálnej aplikácii nesteká
 • rýchloschnúci

Podklady:

 • ocel, pozinkovaná ocel
 • hliník
 • sklolaminát
 • drevo
 • betón
 • polyesterové materiály
 • OEM podklady

Aplikácia:

 1. Opravovaný povrch odmasnite odstraňovačom silikónu.
 2. Zmiešajte tmel s priloženým tužidlom v pomere 100:3. Dobre premiešajte! 
 3. Naneste na poškodené miesto pomocou stierky a vytvarujte.
 4. Nechajte schnúť cca 20 min.
 5. Prebrúste hrúbkou P180 - P320.

 

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.
Obsahuje: reakčnú zmes 2,2´-{(4metylfenyl)imino} bisetanol a 2-{2-(-hydroxyetoxy) etyl (4-metylfenyl)amino}-etanol. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Pozor!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H-vety: H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info