Panel používateľa

ETERNAL Odmasťovač (koncentrát)

ETERNAL Odmasťovač (koncentrát)

ETERNAL Odmasťovač (koncentrát 1:10) - Nepenivý odmasťovací prostriedok na čistenie stredne znečistených povrchov a odstraňovanie mastnoty. 0,5 kg

4,68 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ETERNAL

Mám otázku

Charakteristika produktu

ETERNAL Odmasťovač (koncentrát 1:10)

Koncentrát na prípravu účinného nepenivého odmasťovacieho prostriedku na čistenie stredne znečistených povrchov a odstraňovanie ropných i iných mastnôt pred aplikáciou vodou riediteľných aj rozpúšťadlových náterov.
Je vhodný na ručné odmasťovanie a tiež pre namáčacie vane a strojné zariadenia.

Informačný leták stiahnete TU.

Vlastnosti:

  • nepenivý
  • čistí a odmasťuje
  • na stredne znečistené povchy
  • profesionálne odmastenie
  • neobsahuje hydroxidy

Použitie a podklad:

  • kovové povrchy, podlahy
  • staré nátery a iné povrchy
  • umývanie motorov, reťaze, prevody bicyklov
  • priemyselné čistenie skla
  • v opravovniach, galvanizovniach, lakovniach

Spotreba: závisí od spôsobu použitia a stupňa a druhu znečistenia

Balenie: 0,5 kg (koncentrát 1:10)

Aplikácia:

Pred použitím je potrebné rozriediť vodou (najlepšie mäkkou až stredne tvrdou 0,7 - 2,5 mmol / l) na 5% -15% roztok (tj. 1:20 až 3:20). Pre konkrétne prípady je možné ETERNAL odmašťovač po vyskúšaní riediť aj v inom pomere.
Odmasťovanie je možné vykonávať ručne, nízkotlakovým aj vysokotlakovým postrekom alebo namáčaním.  ETERNAL odmašťovač je možné použiť aj v ultrazvukových aj iných profesionálnych zariadeniach.
Po každej operácii odporúčame oplach vodou.

Pred aplikáciou si prečítajte TECHNICKÝ LIST (cz). pdf

 

 

 

logo Eternal

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Korozívne a žieravé
H vety: H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje: Metakremičitan disodný pentahydrát, alkoholy, C8-10, étery s polyetylenpolypropylenglykol monobenzyléterom.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info