Panel používateľa

Naturalis Oils - NÁBYTKOVÝ OLEJ 2K

Naturalis Oils - NÁBYTKOVÝ OLEJ 2K

Naturalis Oils - NÁBYTKOVÝ OLEJ 2K je dvojzložkový prírodný olej je určený na všetky drevené povrchy v interiéri. Postačuje 1 vrstva.

19,61 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Naturalis Oils

Mám otázku

Charakteristika produktu

NÁBYTKOVÝ OLEJ 2K je dvojzložkový prírodný olej je určený na všetky drevené povrchy v interiéri, ako drevené podlahy, drevené obklady, drevený stôl, stoličky, kuchynské lavice a nábytok a hračky. Postačuje 1 vrstva.

Vlastnosti produktu:

  • jednovrstvová ochrana
  • nevytvára povrchový film
  • zvýrazňuje prírodnú krásu dreva
  • vysoká odolnosť proti oderu a poškriabaniu
  • nevytvára viditeľné začiatky alebo stopy prekrývania náteru
  • vodoodpudivý
  • šetrný k životnému prostrediu (bez VOC)


Technické informácie

Oblasť použitia len interiér
Obsah sušiny 80 %
Aplikácia štetcom, handričkou
Aplikačná teplota               15 - 25 °C (relatívna vlhkosť vzduchu 40 - 65 %)
Počet náterov 1 vrstva
Schnutie
(20 °C / 40 – 65% RV)
na dotyk 15 min.
suchý 24 hod.
úplne uschnutý  7 dní
VOC bez obsahu VOC

Výdatnosť (m2/ l)

cca 30 m² (v závislosti od druhu, savosti dreva a spôsobu aplikácie)
Farba bezfarebný
Balenie 250 ml + 50 ml tužidlo / 0,75 l + 0,15 l tužidlo) / 2,5 l + 0,5 l tužidlo
Riedenie pripravený na použitie, riedenie neodporúčame
Miešací pomer 5 : 1 (olej : tužidlo)

Aplikácia

Produkt sa používa ako dvojzložkový spolu s tužidlom. Použitá nádoba na tuženie by mala byť suchá a čistá. Tužidlo zmiešajte s produktom v pomere 5 : 1 (olej : tužidlo) a dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. V priebehu aplikácie produkt občas premiešajte. Natužená zmes by mala byť aplikovaná do 4 – 6 hod. Pri práci dôkladne vetrajte. 

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST pdf

POZOR!
Olejom nasiaknuté textílie (utierky, handričky) sa môžu samovznietiť!
Preto ich namočte do nádoby s vodou a následne zneškodnite. 

 

 

 

 Naturalis Oils

Výrobca - Naturalis Oils

Slovenská firma Renojava s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy Renojava s.r.o.

2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Varovanie!
Výstražný_piktogram: Dráždivé
H-vety: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P-vety: P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P311 Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info