Panel používateľa

Epoksimax EPOMAX 405 Deep - Zalievacia epoxidová živica

Epoksimax EPOMAX 405 Deep - Zalievacia epoxidová živica

NOVINKA

Epoksimax EPOMAX 405 Deep - Zalievacia epoxidová živica na hrubé odliatky (základ + tužidlo). Balenie: 7,5 kg (5 kg zložka A + 2,5 kg zložka B)

208,46 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: EPOKSIMAX

Mám otázku

Charakteristika produktu

Epoksimax EPOMAX 405 Deep - Zalievacia epoxidová živica na veľké odliatky

Transparentná zalievacia epoxidová živica určená na odlievanie veľkých predmetov, na dekoračné epoxidové stoly a tiež na výrobu príslušenstva z epoxidu, ako aj na drobné dekoračné predmety.
Odlievanie až do hrúbky 5 - 7 cm.

EPOMAX 405 Deep

Výhody:
 • krištáľový lesk, extra priehľadná
 • UV odolná (nežltne)
 • bez zápachu
 • vypudzuje väčšinu vzduchových bublín
 • neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky                             
 • je možné brúsiť a leštiť
Použitie:
 • dekoračné epoxidové stoly
 • drevo - epoxydové sochy
 • doplnky a drobné dekoračné predmety
 • vhodná na použitie v LED svetelných systémoch
 • výroba príslušenstva z epoxidu
 • odlievanie veľkých predmetov

Balenie: 7,5 kg (5 kg zložka A + 2,5 kg zložka B)

Technické informácie:

Zmiešavací pomer (A:B) 2:1 (hmotnostne)
Max. hrúbka vrstvy 5 - 7 cm
Doba spracovateľnosti 8 - 12 hod.
Druhá vrstva (ak je potrebné) po 8 - 12 hod.
Doba vytvrdnutia k odformovaniu                 4 - 6 dní (pri 23 °C)
Teoretická výdatnosť cca 1 m² (pri hrúbke 1mm) / 1 kg


logo epoksimax

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Korozívne a žieravé
H-vety: H302 Škodlivý po požití., H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H332 Škodlivý pri vdýchnutí., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje_: benzylalkohol; reakčné produkty 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamínu a 4,4'- izopropylidéndifenolu, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom; 1,3-benzéndimetánamín; kyselina salicylová.
P-vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. , P303+P361+P310 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára, P304+P340+P310 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára., P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info