Panel používateľa

HAMMERITE No. 1 Antikorózny sprej, hnedý

HAMMERITE No. 1 Antikorózny sprej, hnedý

HAMMERITE No. 1 Antikorózny sprej - Antikorózna základová farba na stabilizáciu hrdze a na priamu aplikáciu na holú a hrdzavú oceľ. 400 ml

8,19 € s DPH

Skladové číslo: 5295801

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HAMMERITE

Mám otázku

Charakteristika produktu

HAMMERITE No. 1 Antikorózny sprej

Antikorózna základová farba na stabilizáciu hrdze určená na priamu aplikáciu na holú a hrdzavú oceľ. Stabilizuje existujúcu hrdzu a vytvára bariéru, ktorá zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu. Pomáha vyrovnať drsné a nerovné povrchy. Ideálny na silno skorodované povrchy alebo povrchy vystavené zlým poveternostným podmienkam.

Vlastnosti:

  • stabilizácia hrdze
  • priamo na skorodovaný povrch
  • vysoko vodoopudivý
  • vysoká tepelná a chemická odolnosť
  • vyrovnáva povrch

Použitie:

  • interiér / exteriér
  • priamo na hrdzu
  • brány a ploty, garážové brány
  • zábradlia
  • záhradný nábytok

Odtieň: hnedý

Výsledný vzhľad: hladký, matný

Výdatnosť: cca 3,75 m² / 1 l (1 vrstva)

Balenie: 400 ml

Pred aplikáciou si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

 

logo

Hammerite chráni a obnovuje zašlú krásu kovových povrchov tvoriac silnú ochrannú bariéru odolnú voči pošrabaniu, praskaniu a poveternostným vplyvom na dlho. Hammerite ochráni a skrášli váš domov od zábradlia k radiátorom a bránam, striech alebo záhradného nábytku a krbov. 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info