Panel používateľa

LACQ YACHT Varnish - Lodný lak

LACQ YACHT Varnish - Lodný lak

LACQ Cooked YACHT Varnish - Tradične varený, extra odolný lodný lak s UV filtrom a plným, vysokým leskom. 1 l

31,33 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: LACQ

Mám otázku

Charakteristika produktu

LACQ Cooked YACHT Varnish - Tradične varený lodný lak na báze drevného oleja a fenolových živíc s plným, vysokým leskom. Kvalitný UV filter zabezpečuje maximálnu ochranu proti slnečnému žiareniu a to aj v tropických podmienkach.

Vlastnosti:

  • extrémna odolnosť voči poveternostným podmienkam a vode
  • vysoká elasticita - nepraská
  • tradičná receptúra
  • maximálna ochrana proti slnečnému žiareniu

Použitie na:

  • exteriér / interiér
  • lode, jachty
  • dvere
  • záhradný nábytok
  • nábytok

Aplikácia:

Nepodceňte predprípravu. Prebrúste podkladový materiál (drevo) a natierajte v smere vlákien, najlepšie ručne. LACQ Cooked YACHT Varnish nanášajte štetcom s dlhým vlasom, valčekom s krátkym vlasom alebo konvenčnou striekacou technikou.

Výdatnosť: 14 m² / 1 l (pri 35 mikrónoch suchého náterového filmu)

Balenie: 1 l

Farba: bezfarebný, číry

Stupeň lesku: vysoký lesk

Čistenie náradia: lakový benzín, alebo technický benzín

 

 

 

 

logo
LACQ - Holandský výrobca náterov na drevo. Heslo „Túžba po remesle, tradícii a kvalite z minulosti“ ukazuje jasný smer, ktorým sa tento výrobca vydal: oleje, živice a vosky TOP kvality v kombinácii s tradičnými postupmi a skúsenosťami.

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: 2-butanónoxím, kobalt-bis- (2-etylhexanoát). Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info