Panel používateľa

WIKO Antikorózny ochranný vosk

WIKO Antikorózny ochranný vosk

WIKO Antikorózny ochranný vosk na konzerváciu kovov a plastov, 400 ml

7,30 € s DPH

Skladové číslo: ARSW.D400

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: WIKO

Mám otázku

Charakteristika produktu

WIKO Antikorózny ochranný vosk sa používa na konzerváciu kovov (železo, oceľ, mosadz, cín, nikel, chróm a zinok) a plastov. Po vyschnutí sa nastriekaný produkt zmení na pevne priľnavú, húževnatú, plastický, bezfarebnú a vodotesnú vrstvu.

Vlastnosti a použitie:

  • trvalá konzervácia kovov a plastov
  • vynikajúci na povrchy natreté farbou a lakom
  • dobrá schopnosť zatečenia
  • trvanlivá ochrana proti korózii
  • dá sa ľahko odstrániť bežnými rozpúšťadlami

Aplikácia:

  1. Ošetrované plochy musia byť zbavené nečistôt, hrdze, olejov a mastnoty.
  2. Pred použitím intenzívne pretrepte nádobu s aerosólom (cca 2 minúty).
  3. Striekajte zovzdialenosti 20 - 30 cm krížovým nástrekom.
  4. Ošetrené plochy nechajte odvetrať.

Balenie: 400 ml

 

 wiko logo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: Obsahuje kyseliny sulfónové, ropné, vápenaté soli. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické látky.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P391 Zozbierajte uniknutý produkt., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info