Panel používateľa

Naturalis Oils - Tíkový olej

Naturalis Oils - Tíkový olej

TÍKOVÝ OLEJ vynikajúco ochraňuje záhradný nábytok proti vode a vplyvu počasia.

16,79 € s DPH

Skladové číslo: 8320001

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Naturalis Oils

Mám otázku

Charakteristika produktu

TÍKOVÝ OLEJ je olej vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi prírodných olejov a nearomatizovaného rozpúšťadla. Je to tzv. „vysychavý olej", ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom. Obsahuje zložky, ktoré redukujú účinok UV-žiarenia.
Bezfarebný odtieň slúži iba na oživenie povrchu resp. predošlého náteru, keďže neposkytuje UV ochranu. Ako samostatný bezfarebný náter použitý na pôvodné drevo ho neodporúčame.

TÍKOVÝ OLEJ je exteriérový olej vhodný na všetky typy drevín, mäkké, tvrdé i špeciálne druhy dreva, ako je napr. tík a agát. Je to vynikajúca ochrana pre záhradný nábytok, ktorý ochraňuje proti vode a vplyvu počasia. Zanecháva pekný, príjemne matný povrch, ktorý zároveň krásne zvýrazňuje štruktúru dreva.

 

Technické informácie

Zloženie zmes modifikovaného tungového a ľanového oleja a rozpúšťadla
Použitie drevené plochy v exteriéri
Obsah sušiny 60 %
Hustota 0,82 kg/l
Aplikačná teplota min 5 °C
Spotreba 1 liter na 10 - 20 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 12 až 24 hodín podľa teploty a vlhkosti vzduchu
VOC max. 400 g/l
Bod vzplanutia +40 °C
Skladovateľnosť 2 roky od dátumu výroby, 5 - 25 °C v originálnom uzavretom obale; obsah otvoreného balenia môže po dlhšej dobe zatvrdnúť

TECHNICKÝ LIST PDF technický list 

Odtiene

 

Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-bezfarebný 2000 Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-biely 2100 
2000 bezfarebný (bez UV ochrany)
2100 biely
Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-borovica 2101 Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-svetlý dub 2102
2101 borovica 2102 svetlý dub
 Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-rustikálny dub 2103  Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-pínia 2104
2103 rustikálny dub 2104 pínia
 Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-jelša 2105  Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-vlašský orech 2106
2105 jelša 2106 vlašský orech
 Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-čerešňa 2107  Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-gaštan 2108
2107 čerešňa 2108 gaštan
 Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-tík 2109  Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-orech 2110
2109 tík 2110 orech
Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-mahagón 2111 Naturalis Oils-TÍKOVÝ OLEJ-palisander 2112
2111 mahagón 2112 palisander
2113 vidiecky šedý 2114 antracitový šedý
2113 vidiecky šedý 2114 antracitový šedý
2115 perleťový šedý tmavý 2118 jedľová zeleň
2115 perleťový šedý tmavý 2118 jedľová zeleň

 

Výrobca - Naturalis Oils

Slovenská firma Renojava s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy Renojava s.r.o.

Naturalis Oils 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: 3-jód-2-propinylbutylkarbamát,kobalt bis-(2-etylhexanoát). Môže vyvolať aler-gickú reakciu. Ťažký benzín (ropný), hydrogenizovaný, ťažký, destiláty (ropný), hydrogenizovaný, ľahký.Uhľovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, cyklické skupiny, <2% aromáty.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info